Wysyłka w 24H oraz darmowa dostawa od 99 zł

0

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

U nas Państwa dane są bezpieczne! 

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas kluczowa, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie korzystając z naszych usług i odwiedzając nasz sklep internetowy Lincoln Petfood. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania i wykorzystywania plików cookies znajdą Państwo w tym dokumencie.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o kontakt e-mail: info@lincolnpetfood.pl.

1.       DEFINICJE 

1.1.             Administrator – Lincoln Petfood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 12A lok. 6, o kapitale zakładowym 60 000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS: 0000517741, posługująca się NIP: 5272717424.

1.2.             RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.3.             Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: https://lincolnpetfood.pl/

1.4.             Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, w tym Klient. 

1.5.             Klient – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

1.6.             Regulamin – dokument dostępny pod adresem: https://lincolnpetfood.pl/regulamin/

2.       PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prowadzenie Konta Klienta

2.1.             Administrator umożliwia Klientowi utworzenie Konta Klienta i zarządzanie nim zgodnie z Regulaminem. W celu założenia Konta Klienta wymagane jest podanie:

2.1.1.        imienia,

2.1.2.        nazwiska,

2.1.3.        adresu e-mail.

2.2.             Podczas rejestracji Konta Klienta Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego Konta Klienta. Dodatkowo Klient może podać numer telefonu, jednak nie jest to konieczne do utworzenia Konta.

2.3.             Przetwarzanie danych osobowych zawartych w Koncie Klienta w celu wskazanym w 2.1. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w Sklepie, którą Klient zawiera z Administratorem na podstawie Regulaminu Sklepu. 

2.4.             Dane zawarte w Koncie Klienta Klient w każdej chwili może zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do Konta.

2.5.             Dane osobowe zawarte w Koncie Klienta będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta w Sklepie, o której mowa powyżej. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o usunięciu Konta Klienta, co skutkować będzie również usunięciem danych osobowych z bazy. Usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu zamówień. 

Składanie zamówienia

2.6.             W celu złożenia zamówienia w Sklepie wymagane jest podanie:

2.6.1.        imienia,

2.6.2.        nazwiska,

2.6.3.        adresu e-mail,

2.6.4.        numeru telefonu,

2.6.5.        danych adresowych – nazwa ulicy wraz z numerem domu lub mieszkania, kod pocztowy, kraj.

2.7.             Przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 2.6. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do wykonania umowy sprzedaży, którą Klient zawiera z Administratorem na podstawie Regulaminu Sklepu.

2.8.             Dane przetwarzane w celu złożenia i realizacji zamówienia będą przetwarzane przez czas niezbędny do jego realizacji, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Odstąpienie od umowy i reklamacje

2.9.             W przypadku, gdy Klient odstępuje od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub składa reklamację dotyczącą kupionych produktów, to przekazuje Administratorowi dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym.

2.10.          Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2.11.          Dane osobowe uzyskane podczas realizacji reklamacji lub odstąpienia od umowy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub odstąpienia, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez Administratora archiwizowane. 

Faktury

2.12.          W celu wystawienia faktury Klient będący przedsiębiorcą podaje Administratorowi następujące dane osobowe:

2.12.1.    firmę przedsiębiorcy,

2.12.2.    adres, 

2.12.3.    numer NIP. 

2.13.          Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2.14.          Faktury będą przetwarzane w ramach dokumentacji księgowej przez czas wymagany przez przepisy prawa, tj. przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Formularz kontaktowy

2.15.          Administrator udostępnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie. W celu skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie adresu e-mail i wpisanie treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe, jeśli Klient chce wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.16.          Przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy odbywa się

2.16.1.    w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.16.2.    w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania, a które zostały podane przez Klienta w wiadomości – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2.17.          Dane osobowe zebrane w tym celu będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji z Klientem.

Newsletter

2.18.          Administrator na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail Newslettera zawierającego treści marketingowe dotyczące Administratora, w tym informacje o promocjach, nowych produktach w ofercie Sklepu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

2.19.          Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie takiej korespondencji.

2.20.          Dane osobowe w związku z wysyłką Newslettera przetwarzane będą przez czas funkcjonowania Newslettera, chyba że wcześniej zgoda zostanie wycofana lub zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych. 

Odzyskiwanie porzuconych koszyków

2.21.          Sklep wyposażony jest w mechanizm odzyskiwania koszyków porzuconych przez zarejestrowanego Klienta. Jeżeli Klient, który założył Konto Klienta nie sfinalizuje transakcji, otrzyma zgodnie z umową o prowadzenie Konta Klienta, wiadomość e-mail z przypomnieniem o możliwości dokończenia zamówienia. Na potrzeby tej procedury dochodzi do przetwarzania danych osobowych Klienta związanych z niedokończonym zamówieniem. 

2.22.          Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dochodzenie roszczeń

2.23.          W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie, takie jak: 

2.23.1.    imię,

2.23.2.    nazwisko,

2.23.3.    dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług,

2.23.4.    inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

2.24.          Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

2.25.          Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do Podmiotu danych osoby, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

3.       ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1.             W celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym w celu realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podwykonawców, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Podmiotów danych.

3.2.             Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

3.3.             Administrator może przekazywać dane Klientów następującym podwykonawcom:

3.3.1.        dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Serwisie,

3.3.2.        podmiotowi zajmującemu się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu,

3.3.3.        podmiotowi zajmującemu się hostingiem (przechowywaniem) danych znajdujących się na serwerze poczty elektronicznej,

3.3.4.        podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną Serwisu,

3.3.5.        podmiotom dostarczającym przesyłki,

3.3.6.        dostawcom usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi obsługę Serwisu w Sklepu (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, do magazynowania i udzielania pomocy technicznej Administratorowi),

3.3.7.        dostawcom usług księgowych i prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe i prawne,

3.3.8.        dostawcy programu do fakturowania,

3.3.9.        Bankowi ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – w przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości zapłaty za zamówienie za pośrednictwem serwisu iMoje,

3.3.10.    Twisto Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – w przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości zapłaty za zamówienie w terminie późniejszym, tj. za pomocą formuły zakupowej „Kup z Twisto”.

3.4.             W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na skorzystanie z metody płatności w postaci przelewu bankowego za pośrednictwem serwisu iMoje Administrator przekazuje dane Klienta do ING Banku Śląskiego S.A. (dalej jako: „Bank”) w związku z:

3.4.1.        świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu (Administratora) usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3.4.2.        obsługą i rozliczeniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3.4.3.        w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów Klientów (płatników) w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.5.             W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na skorzystanie z formuły zakupowej „Kup z Twisto” umożliwiającej zapłatę za zamówienie w terminie późniejszym Administrator przekazuje dane osobowe Klienta do Twisto Polska sp. z o. o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za zamówienie przez Twisto Polska sp. z o. o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o. o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.6.             Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC (dalej jako: „Google”) dane Klientów mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

4.       DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH

4.1.             Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta, a w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta (jako gość) uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

4.2.             W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania danych Klienta do Twisto Polska sp. z o. o. przed zawarciem umowy sprzedaży produktu nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep. 

4.3.             W przypadku przekazania danych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczeniem płatności dokonywanych przez Klienta na rzecz Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu.

4.4.             W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów Klientów (płatników) w związku ze składanymi przez nimi reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Bankiem.

4.5.             W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o. o. w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Klienta produkt przez Twisto Polska sp. z o. o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przez Sklep i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Twisto Polska sp. z o o. 

5.       PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

5.1.             W każdym momencie Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

5.2.             Gdy dane Podmiotu danych przetwarzane są na podstawie zgody, Podmiot danych może ją wycofać w każdej chwili poprzez skierowania żądania do Administratora, np. na adres e-mail wskazany w punkcie 10.1.2. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania. 

5.3.             Podmiot danych ma również prawo:

5.3.1.        dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

5.3.2.        do sprostowania (poprawiania) swoich danych (Podmiot danych może żądać sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),

5.3.3.        do usunięcia danych (jeżeli zdaniem Podmiotu danych nie ma podstawy prawnej, aby Administrator przetwarzał jego dane osobowe, może żądać usunięcia danych osobowych),

5.3.4.        do ograniczenia przetwarzania danych (Podmiot danych może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli zdaniem Podmiotu danych, Administrator ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie),

5.3.5.        do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

5.3.6.        do przenoszenia danych (Podmiot danych ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody. Podmiot danych może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych innemu podmiotowi).

5.4.             W celu wykonania wyżej wymienionych praw Podmiot danych kieruje żądanie w szczególności mailowo lub listownie na adresy wskazane w punkcie 10. niniejszej Polityki Prywatności.

5.5.             W celu identyfikacji Podmiotu danych, który zgłosił żądanie Administrator może zwrócić się do Podmiotu danych o dodatkowe informacje. Podanie tych informacji nie jest obowiązkowe, ale brak ich podania skutkuje odmową realizacji żądania.

6.       HASŁO

6.1.             Administrator zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

6.2.             W przypadku, gdy Klient posiadający Konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Administrator umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do Konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

6.3.             Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta.

7.       PLIKI COOKIES I ADRES IP

7.1.             Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane w urządzeniu, z którego korzysta Klient przeglądając Serwis. Mogą być one odczytywane przez Administratora (cookies własne), który wykorzystuje je w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (cookies zewnętrzne).

7.2.             Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

7.3.             Klient ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.

7.4.             Pliki cookies po ich zapisaniu przez Administratora mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

7.5.             Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

7.5.1.        Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

7.5.2.        Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

7.5.3.        Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

7.5.4.        Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,

7.5.5.        Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265.

7.6.             Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania Klientów z serwisu w celu:

7.6.1.        identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

7.6.2.        zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

7.6.3.        zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;

7.6.4.        dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z Serwisu (w szczególności – umożliwienie rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb);

7.6.5.        tworzenia statystyk, umożliwiających stwierdzenie, w jaki sposób Klient Sklepu korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszenia ich struktury i zawartości;

7.6.6.        remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

7.7.             Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, umożliwiającego analizę oglądalności stron internetowych, zapewnianego przez Google. 

7.8.             Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Klienta w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Klienci z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Serwisu przez Klienta będą przekazywane spółce Google.

7.9.             Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

7.10.          Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

7.11.          Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Klienta ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i sposobie zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

7.12.          Klient może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

7.13.          Serwis korzysta z Facebook Pixel – narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi Administrator kieruje do Klienta reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie Administrator realizuje opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.14.          Pixel Facebooka w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z witryny Administratora w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

7.15.          Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację. Informacje dotyczą działań podjętych w ramach serwisu. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Kliencie zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora, a informacji o nich znajdują się w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu konta na Facebooku można również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

7.16.          Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

7.17.          Na stronie Administratora znajdują się grafiki Facebooka i Instagrama z linkami przekierowującymi do tych portali społecznościowych. Korzystając z linku przekierowującego przeglądarka Klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Usługodawcy otrzymują wtedy informację, że przeglądarka Klienta wyświetliła stronę Sklepu, nawet jeśli Klient nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Klienta przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

7.18.          Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebook lub Instagram są dostępne odpowiednio pod adresami: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. Administrator nie ma wpływu na sposoby przetwarzania danych przez Facebook. i Instagram.

7.19.          Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notowane są największa liczba odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

8.       LOGI SERWERA

8.1.             Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. W plikach logów serwera przechowywane są:

8.1.1.        publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Klienta);

8.1.2.        nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

8.1.3.        czas nadejścia zapytania,

8.1.4.        pierwszy wiersz żądania HTTP,

8.1.5.        kod odpowiedzi HTTP,

8.1.6.        adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link),

8.1.7.        informacje o przeglądarce Klienta,

8.1.8.        informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

8.2.             Dane zapisane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, Administrator okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia: jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

8.3.             Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

9.       PROFILOWANIE

9.1.             Administrator danych może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

9.2.             Informacje, które gromadzi Administrator w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Administrator szczególną wagę przykłada do kwestii profilowania i wskazuje, że profilowanie następuje:

9.2.1.        w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze strony Administratora i dopasowywania treści znajdujących się na stronie do tych preferencji,

9.2.2.        w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

9.3.             Efektem korzystania z profilowania w Sklepie może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie.

10.   CUX.io

Korzystamy z narzędzia cux.io dostarczanego przez CUX Research Sp. z o.o, ul Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław wpisanej do KRS 0000792391. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

cux.io rejestruje użytkowników naszej strony i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. cux.io nie udostępnia nam żadnych informacji, które pozwalają na Twoją identyfikację, ponieważ Twoje dane są szyfrowane na poziomie przeglądarki i nie są wysyłane do serwerów cux.io.

Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach cux.io to, w szczególności:

  1. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  2. czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
  3. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
  4. źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
  5. miejsca, w które klikasz myszką na naszych stronach.

W celu korzystania z powyższych danych, zaimplementowaliśmy w kodzie źródłowym naszej strony monitorujacy kod cux.io. Wykorzystuje on pliki cookies narzędzia cux.io. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący cux.io.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki przetwarzania danych przez cux.io, zachęcamy do spojrzenia na politykę prywatności cux.io https://cux.io/legal/privacy-policy/

11.   DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

10.1.          Skontaktować się z Administratorem można:

10.1.1.    listownie: ul. Puławska 12A lok. 6, 02-566 Warszawa,

10.1.2.    mailowo na adres: info@lincolnpetfood.pl.

12.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.          Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki Prywatności.

11.2.          W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności zostanie ona niezwłocznie opublikowana w Serwisie.

Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2024

POWRÓT

TWÓJ KOSZYK

liczba produktów w koszyku:
0
UWAGA! Upewnij się, że wybrałeś właściwy produkt dla twojego pupila!
DOSTAWA:
WYKORZYSTAJ KUPON:
Zastosuj kupon
SUMA:
CENA ZAWIERA VAT
ULUBIONE
DARMOWA DOSTAWA
OD 99 ZŁ
KUP DO GODZ 14.00
WYSYŁKA DO 24 H
BEZPIECZNE
PŁATNOŚCI
14 DNI
NA ZWROT