Wysyłka w 24H oraz darmowa dostawa od 99 zł

0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

LINCOLN PETFOOD

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Lincoln Petfood Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego https://lincolnpetfood.pl/ (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez ww. Spółkę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1. Definicje

1.      Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.      Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.

3.      Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktu.

4.      Hasło – oznacza ciąg minimum ośmiu znaków, w tym co najmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny, wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.

5.       Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6.       Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.       Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

8.       Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.       Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

10.   Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11.   Sprzedawca – oznacza Lincoln Petfood spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 12A lok. 6, o kapitale zakładowym 60 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS: 0000517741, posługującą się NIP: 5272717424, REGON: 147350275, e-mail: info@lincolnpetfood.pl, tel. 518 568 558, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu.

12.   Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie https://www.lincoln.pl/pl_PL/

13.   Produkt – oznacza towar przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

14.   Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

15.   Polityka Prywatności – dokument regulujący zasady ochrony danych osobowych udostępniony pod adresem: https://lincolnpetfood.pl/polityka-prywatnosci/ z możliwością nieodpłatnego pobrania i zapisania.

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu

1.       Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

1)      dostęp do Internetu,

2)      standardowy system operacyjny,

3)      standardowa przeglądarka internetowa,

4)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2.       Nie można dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

3.       Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

4.       Zakazane jest, podczas korzystania ze Sklepu, dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi nieprawdziwych, obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich itp., w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w na Stronie Internetowej Sklepu (w tym formularza recenzji).

5.       Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

6.       W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną. Sprzedawca zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Klienta jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Klienta oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkownika Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

7.       W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa w ust. 6 powyżej, Klient powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8.       Sprzedawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

§ 3. Rejestracja

1.       W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.       Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.

3.       W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, jak również zapoznaje się z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi w Polityce Prywatności.

4.       W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie zapisać się na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkboxa) formularza rejestracyjnego.

5.       Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.

§ 4. Składanie zamówienia

1.       Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.       Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.

3.       Zarejestrowanym Klientem jest Klient, który posiada Konto Klienta w Sklepie. Klient może założyć Konto Klienta w trakcie składania zamówienia lub niezależnie od tego.

4.       W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1)      wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

2)      z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zrealizuj zamówienie”,

3)      zalogować się do swojego Konta Klienta w Sklepie, utworzyć Konto Klienta lub wybrać opcję „Zamów jako gość” – nie dotyczy Klienta, który zalogował się do swojego Konta Klienta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

4)      podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury (w przypadku chęci otrzymania faktury) – jeśli Klient wcześniej dodał określone dane do Konta Klienta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

5)      wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

6)      zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować, jak również zapoznać się z Polityką Prywatności – Klient akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

7)      kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

5.       Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6.       Jeśli Klient wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatniczego po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną wybranego serwisu płatniczego celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą Umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

7.       Jeśli Klient wybrał metodę płatności za zamówienie – gotówką za pobraniem, lub z odroczonym terminem płatności, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą Umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

8.       W formularzu zamówienia Klient podaje prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

9.       Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 5. Metody płatności i Dostawy

1.       Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji dotyczących kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

1)      przelew bankowy za pośrednictwem serwisu iMoje (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Klienta, a w przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości zapłaty w terminie późniejszym – po przesłaniu Klientowi potwierdzenia zamówienia);

2)      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

3)      gotówką za pobraniem, poprzez płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia).

3.       Jeśli Klient wybrał formę przedpłaty powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych od chwili zawarcia umowy.

4.       W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

5.       Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.       Klient ma do wyboru następujące formy Dostawy zamówienia:

1)      przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL,

2)      przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx,

3)      przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD,

4)      Paczkomat InPost,

5)      Paczka w RUCH-u.

§ 6. Realizacja zamówienia

1.       Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2.       Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

3.       Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i Dostawy.

4.       Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden Produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie Produktu wchodzącego w skład zamówienia.

5.       Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Klient wybrał formę płatności za pobraniem, lub skorzystał z możliwości zapłaty za zamówienie w późniejszym terminie – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zawarcia umowy.

6.       Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta. W dniu wysłania zamówienia do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7.       Wysyłka zamówienia do Klienta realizowana jest w sposób wybrany przez Klienta zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty lub przesyła ją w wersji elektronicznej.

8.       Czas Dostawy zamówienia do Klienta zależny jest od wybranej przez Klienta metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu.

9.       Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

10.   W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

1.      Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.      Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub przez inną wskazaną przez Konsumenta osobę nie będącą Dostawcą.

3.   Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. Klienci, którzy mają założone Konto Klienta mogą również przesłać informację o odstąpieniu poprzez Konto Klienta. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://lincolnpetfood.pl/pl_PL/formularz-odstapienia-od-umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed jego upływem.

4.   Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5.      W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy do Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych koszów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.       Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt objęty Umową sprzedaży Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8.       W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.       Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. Odpowiedzialność za wady

1.       Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.       Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

1)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

2)      żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3.       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

5.       Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym niezwłocznie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

6.       Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://lincolnpetfood.pl/pl_PL/formularz-reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient założył Konto Klienta może również złożyć reklamację poprzez Konto Klienta.

7.       Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

8.       Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

9.       Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9. Usługi nieodpłatne

1.       Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w zakresie:

1)      Formularza kontaktowego,

2)      Newslettera,

3)      Prowadzenia Konta Klienta.

2.       Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.       Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu wiadomości do Sprzedawcy za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. W celu skorzystania z Formularza kontaktowego Klient podaje swój adres e-mail i wypełnia treść wiadomości.

5.       Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6.       Z usługi „Newsletter” może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej i wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera podczas Rejestracji lub z poziomu formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po wyrażeniu zgody na Newsletter Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7.       Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o charakterze marketingowym, handlowym, w szczególności informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

8.       Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9.       Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter jak również za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta lub poprzez przesłane takiej informacji na adres e-mail Sprzedawcy.

10.   Usługa „Prowadzenie Konta Klienta” dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi:

1)      modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, w tym hasła,

2)      śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych,

3)      wyrażenie zgody na Newsletter, ewentualnie wycofanie zgody na Newsletter,

4)      zapisanie przez Klienta kilku adresów Dostawy w zakładce „książka adresowa”

5)      przesłanie w formie elektronicznej bezpośrednio do Sprzedawcy formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży lub formularza reklamacji,

6)      otrzymywanie informacji mailowej z przypomnieniem o możliwości dokończenia zamówienia w przypadku pozostawienia produktu w koszyku.

11.   Klient, który dokonał Rejestracji w każdej chwili może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta.

12.   Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

13.   Sprzedawca umożliwia Klientowi przedstawienie za pomocą odpowiedniego formularza recenzji Produktów. Przed opublikowaniem treści recenzji Sprzedawca zastrzega sobie prawa weryfikacji napisanej recenzji pod kątem wskazanym w § 2 ust 4 Regulaminu.

§ 10. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności. 

§ 11. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1.       Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, inną niż Umowa sprzedaży, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.       Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3.       Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12. Postanowienia końcowe

1.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.       Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3.       W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.       Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem  http://ec.europa.eu dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5.       Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

6.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu może ulec zmianie jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Sprzedawcy, a ponadto zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony Internetowej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych powszechnie obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

7.       Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

8.       O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

9.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.05.2020 roku

10.   Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

POWRÓT

TWÓJ KOSZYK

liczba produktów w koszyku:
0
UWAGA! Upewnij się, że wybrałeś właściwy produkt dla twojego pupila!
DOSTAWA:
WYKORZYSTAJ KUPON:
Zastosuj kupon
SUMA:
CENA ZAWIERA VAT
ULUBIONE
DARMOWA DOSTAWA
OD 99 ZŁ
KUP DO GODZ 14.00
WYSYŁKA DO 24 H
BEZPIECZNE
PŁATNOŚCI
14 DNI
NA ZWROT